Algemene voorwaarden ZeelVis-IT BV
 
Artikel 1  Definities
1.1
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
“Dienstverleningsovereenkomst”:  de overeenkomst tussen ZeelVis-IT BV en de Klant waarin de tot      dienstverlening strekkende rechtsverhouding tussen partijen     vastgelegd is alsmede de daaruit voortvloeiende       overeenkomsten. De Dienstverleningsovereenkomsten     worden genoemd: Consultancyovereenkomst,       projectovereenkomst, Detacheringsovereenkomst of     Outsourcingsovereenkomst, workshop overeenkomst
    en/of overeenkomst van opdracht.
“Klant”:     iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie ZeelVis-IT BV een     Dienstverleningsovereenkomst heeft gesloten.
“ZeelVis-IT BV”:    ZeelVis-IT BV (KvK: 86731920), die op grond van de       Dienstverleningsovereenkomst diensten verstrekt aan de     Klant.
“Werknemer”:     iedere natuurlijke persoon, al dan niet in loondienst bij     ZeelVis-IT BV, die werkzaamheden verricht of gaat verrichten       ten behoeve van de Klant in het kader van de uitvoering van       de Dienstverleningsovereenkomst en de daaruit       voortvloeiende overeenkomsten.
1.2
Algemene (inkoop)voorwaarden van de Klant worden door ZeelVis-IT BV uitdrukkelijk van de hand gewezen.
Artikel 2  Tarieven
2.1
Alle door ZeelVis-IT BV genoemde tarieven zijn exclusief btw en andere wettelijke heffingen.
2.2.
ZeelVis-IT BV is bevoegd per 1 januari en/of 1 juli van elk kalenderjaar haar tarieven aan te passen met maximaal het door het CBS verstrekte percentage van de inflatie van het voorgaande kalenderjaar op basis van de consumentenprijsindex. Eventuele andere beoogde tarievenwijzigingen zijn slechts van toepassingen indien partijen daarmee schriftelijk hebben ingestemd.
Artikel 3  Facturering en betaling
3.1
Tijdsverantwoording door ZeelVis-IT BV vindt plaats op basis van de formule bestede tijd maal het toepasselijke (uur)tarief vergezeld van een specificatie van de werkzaamheden.
3.2
Indien de Klant niet akkoord is met de door ZeelVis-IT BV voorgestelde planning dan wel met de ingeplande tijden, dient de Klant dit uiterlijk drie (3) kalenderdagen voor de aanvang van de ingeplande werkzaamheden bij ZeelVis-IT BV schriftelijk te melden, bij gebreke waarvan de planning voor geaccepteerd geldt. De planning kan enkel gewijzigd worden met wederzijdse goedkeuring van de aangewezen coördinatoren van Klant en ZeelVis-IT BV.
3.3
Facturering door ZeelVis-IT BV vindt in beginsel wekelijks plaats op basis van nacalculatie van het aantal door de Werknemer ten behoeve van de Klant daadwerkelijk bestede tijd in de week voorafgaand aan de factuurdatum. Betwisting van een factuur door de Klant dient uiterlijk binnen veertien(14) dagen na factuurdatum te geschieden, bij gebreke waarvan de factuur voor geaccepteerd geldt.
3.4.
Betaling door de Klant van de facturen van ZeelVis-IT BV geschiedt zonder bevoegdheid tot enige inhouding, korting, of verrekening en dient binnen 14 dagen na de factuurdatum te zijn ontvangen.
3.5
Uitsluitend betalingen rechtstreeks aan de op de factuur vermelde ZeelVis-IT BV-vennootschap werken voor de Klant bevrijdend.
3.6
De betalingstermijn in artikel 3.3 is een fatale termijn. Bij niet, niet tijdige of niet volledige betaling door de Klant van het door hem aan ZeelVis-IT BV verschuldigde bedrag, is de Klant met ingang van het moment van overschrijding van de betaaltermijn in verzuim, zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling vereist is. Onverminderd enige wettelijke bevoegdheid van ZeelVis-IT BV, zal ZeelVis-IT BV de Klant tweemaal een herinnering sturen. Bij een derde herinnering is ZeelVis-IT BV gerechtigd om 15 procent over de hoofdsom aan incassokosten in rekening te brengen met een minimum van € 500,- per incasso.
3.7.
Door en/of namens ZeelVis-IT BV verleende gebruiksrechten en/of de overdracht van eigendommen geschiedt onder de opschortende voorwaarde van volledige betaling.
Artikel 4  Uitvoering overeenkomst
4.1
De Klant draagt er zorg voor dat alle gegevens welke noodzakelijk zijn voor het goed kunnen uitvoeren van de Dienstverleningsovereenkomst tijdig en correct worden verstrekt. Daarnaast is de Klant verantwoordelijk voor een adequaat ingerichte werkplek ten behoeve van de Werknemers, dat wil onder andere doch niet uitsluitend zeggen dat de Werknemers de beschikking krijgen over een goed werkende en veilige internetverbinding. Wordt aan het voorgaande niet voldaan, dan kan er vertraging optreden in de uitvoering van de Dienstverleningsovereenkomst. Alle daaruit voortvloeiende extra kosten worden door ZeelVis-IT BV aan de Klant in rekening gebracht.
Artikel 5  Annulering
5.1
Annulering (dat wil zeggen: het annuleren en/of het verplaatsen van reeds geplande dagen door de Klant) is uitsluitend mogelijk indien de annulering schriftelijk geschiedt en de annulering voor aanvang van geplande dag door ZeelVis-IT BV geaccepteerd is.
5.2
Indien annulering plaatsvindt minder dan tien (10) werkdagen voor de overeengekomen datum van aanvang van de werkzaamheden is de Klant aan ZeelVis-IT BV verschuldigd het volledige bedrag dat op grond van de Dienstverleningsovereenkomst aan ZeelVis-IT BV zou moeten worden voldaan als de Dienstverlening niet geannuleerd was, tenzij de Werknemer elders is ingezet. Vindt de annulering tien (10) werkdagen of langer voor de overeengekomen datum van aanvang van de dienstverlening plaats, dan hoeven slechts de tot dat moment gemaakte voorbereidingskosten door de Klant aan ZeelVis-IT BV te worden vergoed.
Artikel 6  Ontbinding
6.1.
Buitengerechtelijke ontbinding geschiedt uitsluitend schriftelijk.
6.2
Ieder der partijen is gerechtigd, zonder dat enige aanmaning, ingebrekestelling of andere aankondiging vereist is, de Dienstverleningsovereenkomst buiten rechte te ontbinden, indien:
a.  de wederpartij (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt of hem (voorlopige) surséance van betaling wordt verleend;
b.  de wederpartij zijn eigen faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard;
c.  de onderneming van de wederpartij wordt geliquideerd;
d.  de wederpartij zijn onderneming staakt;
e.  buiten toedoen van de ene partij op een aanmerkelijk deel van het vermogen van de andere partij beslag wordt gelegd, dan wel indien de wederpartij anderszins niet langer in staat moet worden geacht de verplichtingen uit de Dienstverleningsovereenkomst na te komen
6.3
Indien de Klant op het moment van de ontbinding reeds prestaties ter uitvoering van de Dienstverleningsovereenkomst had ontvangen, kan hij die overeenkomst slechts gedeeltelijk ontbinden en wel uitsluitend voor dat gedeelte dat nog niet is uitgevoerd.
6.4
Bedragen die ZeelVis-IT BV voor de ontbinding aan de Klant heeft gefactureerd, blijven onverminderd door de Klant aan haar verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.
Artikel 7  Opschorting
7.1.
Indien de Klant een opeisbare verbintenis voortvloeiende uit de Dienstverleningsovereenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, is ZeelVis-IT BV gerechtigd haar verplichtingen jegens de Klant zonder nadere aankondiging op te schorten, zonder daardoor tot enige schadevergoeding jegens de Klant gehouden te zijn. Hiertoe is ZeelVis-IT BV eveneens gerechtigd in de in artikel 6.2 genoemde gevallen.
Artikel 8  Aansprakelijkheid
8.1
Een partij die toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van een of meer van haar verplichting(en) uit de Dienstverleningsovereenkomst, is jegens de wederpartij aansprakelijk voor de directe schade die daaruit voortvloeit, met inachtneming van het bepaalde in dit artikel.
8.2
Aansprakelijkheid voor indirecte of gevolgschade, zoals niet genoten omzet of winst, rente- of vertragingsschade, gemiste besparingen of reputatieschade is uitgesloten.
8.3
Voor zover op ZeelVis-IT BV enige (wettelijke) aansprakelijkheid rust – op grond van contractuele aansprakelijkheid, uit onrechtmatige daad dan wel uit andere wettelijke of buitenwettelijke grond – en ZeelVis-IT BV gehouden is enige schade te vergoeden, dan zal de te vergoeden schade worden beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door ZeelVis-IT BV gesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en in ieder geval tot het door ZeelVis-IT BV aan de Klant in het kader van de Dienstverleningsovereenkomst gefactureerde bedrag.
8.4
ZeelVis-IT BV is nimmer aansprakelijk voor schade veroorzaakt door derde partijen. ZeelVis-IT BV is ook nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van misbruik of ongeautoriseerd gebruik van de
(inlog)gegevens van het systeem van de Klant.
8.5
Zowel ZeelVis-IT BV als de Klant zal een adequate (aansprakelijkheids)verzekering in stand houden om de eigen aansprakelijkheid uit hoofde van de Dienstverleningsovereenkomst te dekken. Zowel ZeelVis-IT BV als de Klant is tegenover de ander gehouden op eerste verzoek een afschrift van de verzekeringspolis te overleggen.
Artikel 9  Overmacht
9.1.
Een overmacht situatie kan maken dat ZeelVis-IT BV haar werkzaamheden niet of niet tijdig kan uitvoeren, dan wel dat de uitgevoerde werkzaamheden niet de kwaliteit (blijven) hebben, die ZeelVis-IT BV en de Klant nastreven. ZeelVis-IT BV is niet aansprakelijk jegens de Klant voor enige tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst indien deze tekortkoming het gevolg is van overmacht.
9.2
Als overmacht is aan te merken iedere tekortkoming die ZeelVis-IT BV niet kan worden toegerekend, omdat zij niet is te wijten aan haar schuld, dan wel noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor haar rekening komt, alsook elke situatie die buiten de redelijke controle van ZeelVis-IT BV valt.
9.3
Als overmacht situatie worden in ieder geval aangemerkt: stakingen, bedrijfsbezetting, brand, oorlog, beperking of stopzetting van de levering door openbare nutsbedrijven, niet-levering van noodzakelijke materialen, diensten of producten door derden, bedrijfsstoring, revolutie of een vergelijkbare situatie, onlusten, pandemie, ziekte van ingeschakelde werknemers en/of derden, aardbeving, waterschade, overstroming, aardbeving of een andere natuurramp.
9.4
Een overmacht situatie geeft de Klant geen recht tot ontbinding van de overeenkomst of tot enige (schade)vergoeding. Indien een overmacht situatie meer dan drie (3) maanden voortduurt of heeft geduurd, dan hebben partijen het recht de overeenkomst te ontbinden, zonder dat de wederpartij recht heeft op enige schadevergoeding. Facturen c.q. kosten voor reeds door ZeelVis-IT BV verrichte werkzaamheden of ingekochte zaken blijven verschuldigd.
Artikel 10  Non-concurrentie en personeel
10.1
Gedurende de looptijd van de Dienstverleningsovereenkomst alsmede gedurende een periode van een jaar na beëindiging ervan, is het de Klant verboden een door en/of middels ZeelVis-IT BV ter beschikking gestelde Werknemer direct of indirect een overeenkomst aan te bieden.
10.2
De Klant dient te allen tijde een tussen ZeelVis-IT BV en de Werknemer geldend (non-concurrentiebeding en/of relatiebeding te eerbiedigen.
10.3
Handelt de Klant in strijd met het verbod uit artikel 10.2 dan verbeurt de Klant een direct opeisbare, niet voor matiging vatbare boete van 26 weken maal 40 uur maal het uurtarief van de betreffende Werknemer, onverminderd het recht van ZeelVis-IT BV om schadevergoeding te vorderen.
10.4
De Klant staat ervoor in dat aan haar gelieerde ondernemingen de bepalingen genoemd in artikel 10 in acht nemen. Onder gelieerde onderneming wordt verstaan:
a.  de onderneming waarin de Klant direct of indirect zeggenschap uitoefent en/of enig belang heeft.
b.  de onderneming waarin de zeggenschap en/of het belang in dezelfde handen is als de zeggenschap en/of het belang van de Klant.
 
Artikel 11  Belastingen en sociale premies
11.1
ZeelVis-IT BV garandeert de Klant, voor zover van toepassing, dat op het loon van de Werknemer de verschuldigde loonbelasting, premies volksverzekeringen en premies werknemersverzekeringen worden ingehouden en afgedragen. ZeelVis-IT BV vrijwaart de Klant dienaangaande.
11.2
Op eerste verzoek van de Klant zal ZeelVis-IT BV schriftelijk bewijs omtrent deze ingehouden heffingen en belastingen overleggen.
Artikel 12  Intellectueel eigendom
12.1
Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder doch niet uitsluitend de auteursrechten, merkrechten, handelsnaamrechten, databankrechten, tekening- en modelrechten, octrooirechten alsmede de rechten omtrent knowhow die tot stand zouden kunnen worden gebracht door een Werknemer bij de uitvoering van de Dienstverleningsovereenkomst, berusten bij ZeelVis-IT BV
12.2
Alle door ZeelVis-IT BV verstrekte stukken, zoals rapportages en adviezen, zijn uitsluitend bestemd voor eigen gebruik van de Klant. De Klant is niet gerechtigd tot verveelvoudiging, openbaarmaking of kennisgeving ervan aan derden.
Artikel 13  Geheimhouding
13.1
ZeelVis-IT BV zal gedurende de looptijd van de Dienstverleningsovereenkomst, alsmede na het eindigen daarvan, tegenover derden geheimhouding betrachten met betrekking tot alle informatie omtrent de bedrijfsaangelegenheden van de Klant, waarvan hij bij de uitvoering van de Dienstverleningsovereenkomst kennis neemt, tenzij de Klant daarvoor haar toestemming geeft. Daaronder begrepen worden gegevens en/of informatie betreffende en/of verband houdende met de bedrijfsuitoefening van opdrachtgever en zijn cliënten / klanten. ZeelVis-IT BV draagt er zorg voor dat ook de Werknemer deze geheimhouding in acht zal nemen.
13.2
Lid 1 geldt niet ten aanzien van informatie waaraan algemene bekendheid is of wordt gegeven, of waarover ZeelVis-IT BV al de beschikking had, of die door ZeelVis-IT BV zelfstandig, buiten het kader van de Dienstverleningsovereenkomst is verkregen.
13.3
Lid 1 geldt niet indien en voor zover ZeelVis-IT BV tot gebruik of openbaarmaking verplicht is op grond van de wet of een uitspraak van de rechter of een ander bevoegd overheidsorgaan.
Artikel 14 Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
14.1
In het kader van de Dienstverleningsovereenkomst zal ZeelVis-IT BV kennis kunnen nemen van persoonsgegevens en incidenteel gaan verwerken voor doeleinden in het kader van de Dienstverleningsovereenkomst. Partijen hebben ieder een eigen verantwoordelijkheid ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens, die onder andere voortvloeit uit de op hem toepasselijk wet- en regelgeving. Om die reden kwalificeren partijen zich ieder zelfstandig als verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens in de zin van de AVG. Conform de AVG 2018 verwacht ZeelVis-IT BV dat de Klant de juiste technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen treft ter voorkoming van datalekken van de door de Klant verstrekte persoonsinformatie. Meer informatie kunt u in het Privacy Statement op de website vinden (www.ZeelVis-IT.nl).
Artikel 15  Overdracht rechten en wijzigingen
15.1
Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de ander mag een partij haar rechten en verplichtingen uit de Dienstverleningsovereenkomst alsmede uit deze Algemene Voorwaarden niet geheel of gedeeltelijk overdragen of uitbesteden aan derden.
15.2
Wijzigingen in de Dienstverleningsovereenkomst binden Partijen slechts als beide Partijen met die wijzigingen instemmen.
15.3
ZeelVis-IT BV is bevoegd haar Algemene Voorwaarden periodiek te wijzigen. De meest recente versie van de Algemene Voorwaarden is te raadplegen via de website van ZeelVis-IT BV. Voor lopende overeenkomsten geldt dat de Klant de nieuwe versie van de Algemene Voorwaarden kan weigeren gedurende 14 kalenderdagen na de kennisgeving door ZeelVis-IT BV van de nieuwe versie, bij gebreke waarvan de nieuwe versie van toepassing is.
Artikel 16  Geschillen en forumkeuzeclausule
16.1
Ingeval van geschillen, betrekking hebbende op de door partijen ondertekende Dienstverleningsovereenkomst of uit daarop voortbouwende overeenkomsten, zullen partijen trachten deze in eerste instantie onderling op te lossen.
16.2
Indien het onmogelijk is gebleken een geschil als hiervoor bedoeld onderling op te lossen, zal dat geschil worden beslecht door bevoegde de Rechtbank Overijssel, locatie Almelo.